Platform


Het Platform Kocon is een lokaal samenwerkingsverband van instellingen en vrijwilligers in Katwijk, een gemeente met ruim 62.000 inwoners. Het Platform Kocon adviseert de gemeente en is mede-verantwoordelijk voor de uitvoering van het gemeentelijk verslavingsbeleid.
 
Om verslaving te voorkomen en terug te dringen en de opvang en zorg te verbeteren zijn activiteiten nodig. Deze richten zich op preventie en handhaving, zorg en maatschappelijk herstel.
 
Maandelijks komen de leden van het Platform bijeen voor uitwisseling en overleg. De resultaten van deze besprekingen leiden tot de afstemming en uitvoering van (nieuwe) activiteiten.
 
Het Platform heeft een onafhankelijke voorzitter.
 
De activiteiten en projecten van het Platform Kocon worden veelal zelf ontwikkeld en uitgevoerd.
In de afgelopen jaren zijn vanuit het Platform de Survivalpreventie-activiteiten, het Project Reïntegratie, het XTC-project, het lokale Alcoholplan, het Project Veilig In Katwijk Stappen (VIKS), het onderzoek ‘de Meetkeet’ en het Plan van Aanpak Veelplegers ontwikkeld en uitgevoerd. Dit is een proces van vallen en opstaan, maar tot nog toe lukt het dankzij inzet van velen om deze pioniersrol van het Platform handen en voeten te geven.
 
Het gezamenlijk optrekken geeft een meerwaarde en dit vormt de motivatie om met elkaar door te gaan.
 
Samenstelling van het Platform:
• GGD- Midden Holland
• Stichting De Brug Midden Nederland
• Gemeente Katwijk
• Welzijnskwartier (jongerenwerk)
• GGZ Duin- en Bollenstreek Leiden
• Politie Hollands Midden
• Brijder (voorheen Parnassia)
• Wmo-adviesraad Katwijk
• Huisartsen
 
Meer informatie vindt u bij Organisaties in Platform.
 
9xlogo
 
Op uitnodiging van het Platform nemen verschillende personen deel aan de vergaderingen of maken deel uit van de werkgroepen van het Platform. Onder meer betreft dit: medewerkers van de Woningbouwcorporatie, Kerken, advocatuur, Vereniging van Relaties van (Ex-) Gedetineerden, Bureau Jeugdzorg Rijnland, redactie website kattuk.nl en vrijwilligers.
 
Medewerkers van het Platform zijn onder andere:
Voorzitter: Hans Moolenburgh (huisarts/ Zorgcoöperatie huisartsen)
Secretaris: Thea Guijt (Welzijnskwartier)
Medewerker verslavingspreventie: Pel van Hattum (GGD HM)
Medewerker verslavingspreventie en beleidsadviseur: Aafke van Rhijn (GGD HM)
Medewerker Project Reïntegratie: Natalie van Dijk (De Brug)
Medewerker nazorg ex-gedetineerden: Marijke van der Plas (Welzijnskwartier)
Medewerker nazorg ex-gedetineerden: Kees Hartevelt (Welzijnskwartier)
Medewerker administratie: Rob Voorn (Welzijnskwartier)
 
Stichting Kocon
De Stichting Kocon – Gemeenschappelijk alcohol- en drugsbeheer- beheert de subsidies, sponsorgelden en fondsen ten behoeve van het Platform Kocon.
 
Het bestuur van Stichting Kocon bestaat uit:
Nico van der Stel, Voorzitter
Leen van Rijn, Penningmeester
Albert van der Plas, 2e Penningmeester en Portefeuillehouder pilot nazorg
Jan van der Plas, Bestuurslid
Hans Moolenburgh, Bestuurslid PR
 
Activiteitenplannen
De activiteitenplannen van Kocon geven een goed overzicht van de activiteiten en projecten van het Platform.

Financiering
Het Platform Kocon ontvangt subsidies van de gemeente Katwijk en uit de Doeluitkering Verslavingszorg en Maatschappelijke Opvang (centrumgemeente Leiden). Daarnaast worden activiteiten uitgevoerd vanuit de bijdragen van sponsorgelden, fondsen en donaties van organisaties en particulieren.
Wilt u het Platform steunen? Kijk dan hier.