Activiteiten


Het Platform richt zich op verslavingspreventie, verslavingszorg en maatschappelijk herstel in Katwijk waarbij de beleidsnota’s van de gemeente Katwijk het kader vormen voor het opstellen van een jaarlijks activiteitenplan.

 
Het Activiteitenplan 2014 is tot stand gekomen nadat verschillende presentaties en discussies plaats vonden binnen zowel de politiek als binnen het Platform en het bestuur van Kocon. Inhoudelijk lag het accent van de gevoerde discussie bij vier doelgroepen/ onderwerpen:

  • Voortzetten van de acties gericht op het terugdringen en uitstellen van alcohol- en drugsgebruik van jongeren onder de 18 jaar.
  • Betrekken en ondersteunen van ouders en opvoeders.
  • Aandacht voor het (overmatig) alcoholgebruik van volwassenen en ouderen.
  • Inzet op handhaving.

 
Het Activiteitenplan 2014 is zo realistisch als mogelijk opgesteld. Uitwerking en uitvoering vindt plaats vanuit de verschillende werk- en projectgroepen. Uitwisseling, afstemming en bewaking van de voortgang vindt plaats tijdens de centrale Platformvergaderingen.
Met de gemeente Katwijk is overeengekomen dat er ruimte is en blijft om onvoorziene activiteiten uit te voeren naar aanleiding van de actualiteit en/ of innovatie. Dit kán betekenen dat dit ten koste gaat van een geplande activiteit. Platform Kocon zal hiervan melding maken bij het bestuur van Stichting Kocon die, vanuit haar verantwoordelijkheid als subsidievrager en als gesprekspartner naar de gemeente, de voorgestelde wijziging tijdig neerlegt bij de verantwoordelijke portefeuillehouder.

 
Het kader van de activiteiten en de wijzigingen ten opzichte van 2013, zoals het beëindigen of juist starten van nieuwe activiteiten, lichten we toe in Hoofdstuk 1. Hierna volgt in Hoofdstuk 2 een omschrijving van de voorgenomen activiteiten in 2014 en het geschatte bereik.
De uitvoering van het Activiteitenplan 2014 vraagt opnieuw veel inspanning. We verwachten dat dit mogelijk is omdat de aan Kocon deelnemende organisaties dit plan onderschrijven en bereid zijn om een bijdrage te leveren aan de realisatie hiervan. De Stichting en Platform Kocon hopen op die manier ook in 2014 weer een bijdrage te kunnen leveren aan het verslavingsbeleid van de gemeente Katwijk.

 
Hieronder vindt u het Activiteitenplan 2014:

 
Activiteitenplan 2014